Zasady działania grubościomierzy

Precyzyjny pomiar jest zawsze kluczem do osiągnięcia dobrych efektów. Niezależnie od tego, czy chcemy ustalić stopień zużycia dowolnego detalu, czy zwymiarować go w celu wykonania kopii lub dorobienia brakującego fragmentu musimy opierać się na rzetelnych i zgodnych ze stanem faktycznym danych. Jednymi z urządzeń, które pozwalają na dokładne sprawdzenie wymiarów konkretnego elementu, są grubościomierze. Dzięki urządzeniom tego rodzaju jesteśmy w stanie określić grubość mierzonej części. Grubościomierze są stosowane przy produkcji różnego rodzaju elementów do kontrolowania ich zgodności z założeniami. Używa się ich także przy badaniu stanu różnych części i detali oraz przy określaniu właściwości materiałów. Sprawdźmy, na jakiej zasadzie działają najszerzej wykorzystywane rodzaj urządzeń.

Precyzyjny pomiar jest zawsze kluczem do osiągnięcia dobrych efektów. Niezależnie od tego, czy chcemy ustalić stopień zużycia dowolnego detalu, czy zwymiarować go w celu wykonania kopii lub dorobienia brakującego fragmentu musimy opierać się na rzetelnych i zgodnych ze stanem faktycznym danych. Jednymi z urządzeń, które pozwalają na dokładne sprawdzenie wymiarów konkretnego elementu, są grubościomierze. Dzięki urządzeniom tego rodzaju jesteśmy w stanie określić grubość mierzonej części. Grubościomierze są stosowane przy produkcji różnego rodzaju elementów do kontrolowania ich zgodności z założeniami. Używa się ich także przy badaniu stanu różnych części i detali oraz przy określaniu właściwości materiałów. Sprawdźmy, na jakiej zasadzie działają najszerzej wykorzystywane rodzaj urządzeń.

 

Grubościomierze mechaniczne

Grubościomierze mechaniczne wykorzystują tradycyjną metodę pomiaru, opierającą się o porównanie wymiaru badanego przedmiotu z naniesioną na miernik skalą. W przypadku grubościomierza mechanicznego pomiar odbywa się przez umieszczenie sprawdzanego detalu pomiędzy tzw. wrzecionem, a kowadełkiem urządzenia. Przyrząd jest tak skalibrowany, że gdy te dwa elementy – ruchome wrzeciono i nieruchome kowadełko – stykają się ze sobą, miernik wskazuje zero. Każde oddalenie się wrzeciona od położenia zerowego jest wskazywane na odpowiednio wyskalowanym zegarze, dzięki mechanicznemu połączeniu mechanizmu obrotu wskazówki i mechanizmu przesuwu wrzeciona.

 

Grubościomierze magnetyczne

Urządzenia magnetyczne wykorzystują do badania pomiar siły, z jaką element podłoża magnetycznego jest przyciągany przez magnes. Zmiana tej siły następuje wraz ze wzrostem grubości warstwy, która oddziela podłoże od magnesu. Na podstawie siły przyciągania lub siły potrzebnej do oderwania magnesu miernik może określić dokładną grubość powłoki znajdującej się na podłożu magnetycznym.

 

Grubościomierze ultradźwiękowe

Metoda ultradźwiękowa pozwala na określanie grubości badanego materiału na podstawie szybkości rozchodzenia się fal ultradźwiękowych w mierzonym podłożu. Do powierzchni kontrolowanego przedmiotu jest przykładana głowica, która generuje falę ultradźwiękową. Fala przechodzi przez sprawdzaną warstwę i odbija się od jej przeciwległej krawędzi, po czym wraca do głowicy. Dzięki pomiarowi czasu, jaki upłynął i porównaniu go z charakterystyką rozchodzenia się fal w tego rodzaju substancji można precyzyjnie określić, z jaką grubością mamy w danym przypadku do czynienia.